Regulamin loterii fantowej 22.09.2016

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie,
ul. Cybernetyki 19B .

4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika (miejsce startu imprezy Nightskating Warszawa).

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego POLSKATER

7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 22.09.2016 r. i zakończy się tego samego dnia.

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
1. Loteria obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
2. Organizator przewiduje sprzedaż 126 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/ kuponu loteryjnego wynosi 10,00 złotych brutto. Poszczególne losy/kupony loteryjne oznaczone są kolejnymi numerami.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych
Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 22.09.2016 r. w godzinach od 19.30 do 20.45 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika (miejsce startu imprezy Nightskating Warszawa).

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 10,00 zł brutto za sztukę w miejscu, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,
b) zakręcenie kołem konkursowym,
c) odebranie wylosowanej nagrody.
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia więcej niż jednego losu/kuponu loteryjnego.

12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodami gadżety reklamowe imprezy Nightskating Warszawa:
– naklejki odblaskowe – 50 szt. po 4 złote brutto każda,
– opaski silikonowe – 50 szt. po 6 złotych brutto każda,
– opaski odblaskowe – 20 szt. po 8 złotych brutto każda,
– koszulki „Wampirolki” – 2 szt. po 39 złotych brutto każda,
– koszulki „NS” – 2 szt. po 49 złotych brutto każda,
– saszetka „NS” pro – 2 szt. po 75 złotych brutto każda
12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 986 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 78%.
12.4. Fundatorem nagród jest Organizator.
12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 22.09.2016 r. w godzinach od 19.30 do 20.45 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika (miejsce startu imprezy Nightskating Warszawa). Losowanie odbędzie się poprzez zakręcenie kołem konkursowym, na którym będzie jednoznacznie wskazana nagroda.
13.2. Losowanie poszczególnych nagród odbędzie się w obecności osoby bezpośrednio prowadzącej grę, która posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagród następuje natychmiast po zakręceniu kołem konkursowym. Istnieje możliwość odbioru nagród w dniu 6.10.2016 r., podczas następnej imprezy Nightskating Warszawa, w godzinach od 19.30 do 20.45 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika.
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator wskazuje osobę nadzorującą grę, która posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
15.2. Osoba nadzorująca grę i osoba bezpośrednio prowadząca grę sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 4.10.2016 r.
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
16.4. Reklamacje rozpatrzy Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego POLSKATER. Termin rozpatrzenia reklamacji upływa 6.10.2016 r. (następna impreza Nightskating Warszawa). Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia lub przekazane w dniu 6.10.2016 r., w ciągu godziny przed rozpoczęciem imprezy Nightskating Warszawa
(w godz. 19.45-20.45).
16.5. Decyzja Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego POLSKATER dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY” dostępny jest na stronie internetowej http://nightskating.waw.pl/ oraz w miejscu sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego I
w Warszawie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z późn. zm.).