REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ ROAD TO AWARENESS

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ ROAD TO AWARENESS 

1. Nazwa Loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią” będzie prowadzona pod nazwą „Road To Awareness”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 317, 02-665 Warszawa.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator Loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 19 B.

4. Podstawa prawna Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 5. Zasięg loterii fantowej Loteria organizowana jest w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu koło Pomnika Mikołaja Kopernika i towarzyszy imprezie Nightskiting Warszawa. 6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej Cały dochód z przeprowadzonej Loterii zostanie przekazany na program UNICEF pomocy dzieciom w Afryce i na Bliskim Wschodzie związany z zapewnieniem lokalnym społecznościom wody pitnej i sanitariatów. 7. Czas trwania loterii fantowej Loteria fantowa obędzie się dnia 31 sierpnia 2017 roku. Sprzedaż losów będzie trwała w godzinach od 19:00 do 20:45. Losowanie nagród odbędzie się 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 20:45.

8. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii 1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii. 2. Organizator przewiduje sprzedaż 3 000 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 10 złotych brutto. Poszczególne losy oznaczone zostały kolejnymi numerami. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Telefon (+48 22) 56 80 300 unicef@unicef.pl, unicef.pl

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniu 31 sierpnia 2017 roku w godzinach od 19:00 do 20:45 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przy Pomniku Mikołaja Kopernika na stoiskach Organizatora. 10. Uczestnicy loterii fantowej 10.1. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w regulaminie może być osoba pełnoletnia. 10.2. W Loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo. 10.3. Przystąpienie uczestnika do Loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. 11. Zasady organizacji loterii fantowej 11.1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest:

a) zakup losu za kwotę 10 zł brutto za sztukę w miejscu, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu.

b) oderwanie części z numerem losu i pozostawienie jej do momentu przeprowadzenia losowania, drugą część losu należy wrzucić do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów, wskazanym w punkcie 9 regulaminu.

c) nagrody można odebrać do 15 września 2017 roku w siedzibie Organizatora, przy Alei Wilanowskiej 317 w Warszawie.

d) zwycięzca wypełnia zaświadczenie odbioru nagrody i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 926) na potrzeby niniejszej Loterii. 11.2. Każdy z uczestników Loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów. 12. Nagrody loterii fantowej 12.1. Nagrodami w Loterii „Road To Awareness” są: – Trening z Panem Robertem Korzeniowskim – wartość nagrody 1000 PLN – Pobyt weekendowy dla dwóch osób (2 noclegi w pokoju dwuosobowym, ze śniadaniami) – Sheraton Grand Krakow – 1400 PLN – Pobyt weekendowy dla dwóch osób (2 noclegi ze śniadaniami) – Sheraton Prague Charles Square Hotel – 1600 PLN – Voucher na Weekendowy pobyt ze śniadaniem w hotelu Sheraton Poznań – 1000 PLN – Voucher na weekendowy pobyt ze śniadaniem dla 2 osób w The Westin Munich – 1400 PLN – Konsumpcja w SomePlace Else (Sheraton Warsaw Hotel) – 200 PLN Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Telefon (+48 22) 56 80 300 unicef@unicef.pl, unicef.pl

– Konsumpcja w Parmizzanos (Marriott Warsaw) – 200 PLN – Konsumpcja w Panorama Sky Bar (Marriott Warsaw) – 150 PLN – Konsumpcja w Champion’s Sports Bar (Marriott Warsaw) – 100 PLN – Zaproszenie na piątkowy wieczór rybny – Fish Market w hotelu The Westin Warsaw – 358 PLN – Zaproszenie na niedzielny brunch w restauracji Marconi – Hotel Bristol Warsaw, The Luxury Collection – 370 PLN – Voucher na kawę i ciastko dnia w café Bristol – 50 PLN – Voucher na kawę i ciastko dnia w café Bristol – 50 PLN – Voucher na kawę i ciastko dnia w café Bristol – 50 PLN – Zestaw gadżetów od hoteli Sheraton i Westin – 40 PLN – 15 bonów na godzinną, grupową naukę jazdy na rolkach lub wrotkach w szkole jazdy na rolkach Rollschool. Każdy bon o wartości 30 zł. RAZEM: 450 PLN – 5 opasek odblaskowych. Każda o wartości 10 zł. RAZEM: 50 PLN – wypożyczenie samochodu Volkswagen Golf VII generacji na weekend. Samochód będzie w pełni zatankowany. Samochód z salonu Volkswagen Chylińscy. Wartość nagrody: 770 PLN Łączna ilość nagród wynosi 36 sztuk. 12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 9238 złotych brutto.

12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów wynosi 32%.

12.4. Fundatorem nagród jest Organizator Loterii. 13. Miejsce i sprzedaż losów 13.1. Sprzedaż losów odbędzie się 31 sierpnia 2017 roku w godzinach od 19:00 do 20:45. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 20:45 na Krakowskim Przedmieściu koło Pomnika Kopernika. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich zakupionych losów wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu. 13.2. Każda osoba pełnoletnia, która zakupi los w czasie imprezy ma możliwość wygrania nagrody.

13.3. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Road To Awareness” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.4. W przypadku wylosowania losu, gdzie nieczytelny będzie jego numer, noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Road To Awareness” stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone. 13.5. W przypadku utraty lub zniszczenia losu uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Telefon (+48 22) 56 80 300 unicef@unicef.pl, unicef.pl

13.6. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się po odbiór nagrody do dnia 15 września 2017 roku w siedzibie Organizatora.

13.7. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.6., nagroda pozostanie własnością Organizatora. 14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród 14.1. Wydanie nagród zwycięzcom nastąpi od następnego dnia roboczego po losowaniu do dnia 15 września 2017 roku w siedzibie Organizatora.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym terminie zwycięzca Loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej 15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Road To Awareness”. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „Road To Awareness” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania Loterii. 16. Zasady postępowania reklamacyjnego 16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Road To Awareness”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii „Road To Awareness” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 17. Przedawnienie roszczeń 17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Telefon (+48 22) 56 80 300 unicef@unicef.pl, unicef.pl

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe 18.1. Regulamin Loterii „Road To Awareness” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach sprzedaży losów, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.4. Dane zwycięzców będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. d wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej Loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).