Regulamin loterii fantowej 3.06.2017

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. Loteria nie jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015, poz. 612 z późn. zm.)

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53.

3. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika (miejsce startu imprezy Nightskating Warszawa).

4. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Nie przewiduje się dochodu.

5. Czas trwania loterii fantowej

Loteria odbędzie się w dniu 03.06.2017 r., w godzinach od 18.00 do 18.45 w Warszawie,
ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika (miejsce startu imprezy Nightskating Warszawa).

6. Uczestnicy loterii fantowej

Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być tylko osoba poniżej 15 roku życia.

7. Zasady organizacji loterii fantowej

7.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

  • posiadanie kasku i ochraniaczy,
  • zahamowanie na rolkach/wrotkach dowolną techniką na odcinku wskazanym przez Organizatora,
  • zakręcenie kołem konkursowym,
  • odebranie wylosowanej nagrody.

7.2. Jeśli jakieś nagrody wyczerpią się, uczestnik ma prawo do ponownego zakręcenia kołem konkursowym.
8. Miejsce i termin losowania nagród

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 03.06.2017 r. w godzinach od 18.00 do 18.45 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika (miejsce startu imprezy Nightskating Warszawa). Losowanie odbędzie się poprzez zakręcenie kołem konkursowym, na którym będzie jednoznacznie wskazana nagroda.
9. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

9.1. Wydanie nagród następuje natychmiast po zakręceniu kołem konkursowym
w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, przy pomniku Kopernika.

9.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.
10. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

Osoba bezpośrednio prowadząca grę sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.
11. Zasady postępowania reklamacyjnego

11.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 10.06.2017 r.

11.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

11.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

11.4. Reklamacje rozpatrzy Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego POLSKATER. Termin rozpatrzenia reklamacji upływa 22.06.2017 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

11.5. Decyzja Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego POLSKATER dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

11.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
12. Przedawnienie roszczeń

12.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

12.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin loterii „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY” dostępny jest na stronie internetowej http://nightskatingwarszawa.pl/ oraz w miejscu organizacji imprezy, o którym mowa w punkcie 3 regulaminu.

13.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

13.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego