Regulamin konkursu Roll to School

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Nightskating Warszawa – Roll to school” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie “Polskater” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m 53, wpisany do KRS pod numerem 0000353712. Nr. NIP 951-23-20-994
 3. Fundatorem nagród jest Rollschool Michał Machowski z siedzibą w Warszawie
  02-781, ul. Pileckiego Rejonowy 104 m 53, wpisanym do CEIDG przez Urząd m. st. Warszaw, pod numerem KRS 0000221936, nr. NIP 9512253341.
 4. Konkurs promowany będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego –
  Facebook, a także aplikacji Instagram oraz Snapchat.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2016 roku o godz. 20:30 w takcie zgromadzenia publicznego Nightskating Warszawa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed godz. 21:00.
 6. Organizator zastrzega jednak prawo do zmiany w/w godzin z uwagi na ewentualne komplikacje organizacyne zgromadzenia publicznego, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez komunikat głosowy Organizatora przy użyciu systemu nagłaśniającego.
 7. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 9. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 10. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 11. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem nightskatingwarszawa.pl/konkurs-rolltoschool

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, lub niepełnoletnia za zgodą rodzica/opiekuna, będąca uczestnikiem Nighstkating Warszawa – Roll to School dn. 01.09.2016 r.
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby.
 3. Żeby wziąć udział w konkursie należy w dniu trwania imprezy pod hasłem “ Nightskating Warszawa – Roll to school” stawić się w Przebraniu Szkolnym – nawiązującym do tematyki szkolnej i powrotu do szkoły, np. ucznia, nauczyciela, woźną, dozorcę lub pracownika administracyjnego.
 4. Przez Przebranie Szkolne rozumie się strój odbiegający od zwyczajowego stroju noszonego na codzień.

§3
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stawić się o godz. 20:30 na wyraźne polecenie Organizatora w miejscu zbiórki Uczestników konkursu pod Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Niepełnoletni Uczestnik konkursu stawia się wraz ze swoim opiekunem.
 2. Poprzez stawienie się Uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej także jego opiekuna, rozumie się wyrażenie chęci uczestnictwa w konkursie.
 3. Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją”), spośród Uczestników konkursu wybierze 10 osób, które przygotowały najbardziej pomysłowe stroje szkolne, wyłącznie te spełniające warunki określone w regulaminie. Na ocenę jury wpływać będzie pomysłowość, funkcjonalność i jakość wykonania stroju. Każdy z 10 laureatów otrzyma nagrodę określoną w §4 niniejszego regulaminu.
 4. Każdy laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§4
NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest jeden z 10 karnetów na 1 lekcję nauki jazdy z instruktorem w Rollschool – szkoła jazdy na rolkach i wrotkach.
 2. O wygranej Uczestnicy zostaną powiadomieni ustnie poprzez wyraźny komunikat głosowy Organizatora za pośrednictwem mikrofonu i systemu nagłaśniającego w miejscu zbiórki i konkursu przed godz. 21:00.
 3. Nagrodę można odebrać osobiście na miejscu startu bezpośrednio od Organizato
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. W przypadku nie odebrania nagród lub rezygnacji z nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora i może być przekazana kolejnej osobie uczestniczącej w Konkursie, która spełnia Warunki konkursu i na mocy decyzji Komisji może otrzymać nagrodę.
 6. W przypadku mniejszej liczby Uczestników konkursu niż nagród, nagrody zostają przekazane wszystkim Uczestnikom biorącym udział w konkursie, a pozostałe niewykorzystane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

§5
REKLAMACJE

 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu, która rozpatrzona zostanie przez organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.
 2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana drogą pocztową na adres Organizatora.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest, przekazanie do wglądu organizatorowi prawdziwych danych osobowych Uczestnika, tj.: imienia, nazwiska i daty urodzenia, w celu zweryfikowania spełnienia przez Uczestnika warunków uczestnictwa i przyznania nagród.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.pl/konkurs-rolltoschool
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Konkurs nie jest administrowany, wspierany i zależny od portali Facebook, Instagram i Snapchat.