1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „ROLKARSKIE KOŁO FORTUNY”. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Warszawskie Stowarzyszenie Rolkarskie POLSKATER” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 104 m. 53. 3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego I